Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Wymagania wobec kandydatów


Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku  PEDAGOGIKA muszą legitymować się świadectwem egzaminu maturalnego. Kandydaci na studia przyjmowani są na studia w trybie postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.


Specjalności


Oferta specjalności:

 • praca socjalna
 • profilaktyka i terapia pedagogiczna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Wymagane dokumenty


 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz w przypadku nowej matury również kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • kwestionariusz osobowy:

PEDAGOGIKA: wersja interaktywna (preferowana), wersja do pobrania

 • 4 jednakowe fotografie bez nakrycia głowy, na jasnym tle ( wymiary 35 x 45 mm)
 • kserokopia książeczki wojskowej ( str. 1,2,3,6,7)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wpłaty wpisowego, opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wydanie legitymacji elektronicznej
 • 3 koperty ze znaczkami

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni.

Uwaga!!! Do 17 września 2010r. bez wpisowego!

Opłaty rekrutacyjne:

 • wpisowe 0 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne 80 zł
 • opłata za legitymację elektoniczną 17 zl

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu
98-200 Sieradz ul. Mickiewicza 6
nr rachunku bankowego: 08 1500 1546 1215 4004 5253 0000


O Kierunku


Studenci kierunku: Pedagogika Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu zdobywają gruntowną wiedzę pedagogiczną. Chcąc wyposażyć studenta w kompleksową wiedzę, taką, którą zapewni mu kompetencje niezbędne do pracy pedagoga, przygotowuje się programy autorskie, których treści są dostosowane do potrzeb rynku pracy

Poza ramowym dla kierunku Pedagogika zakresem materiału, określonym standardami programowymi, w programie nauczania kładzie się nacisk na rozwijanie u studentów postaw innowacyjnych i twórczych oraz umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i uczenia się.

Na pierwszym roku studiów, realizowane są treści podstawowe stanowiące ogólną podstawę wykształcenia stanowiące wstęp do wybranych dziedzin nauki tj.: wybrane zagadnienia filozoficzne, wprowadzenie do socjologii, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do pedagogiki, biomedyczne podstawy rozwoju, historia wychowania, historia wychowania. Treści te uzupełnia edukacja zdrowotna, wiedza o patologiach społecznych i ich przeciwdziałaniu roli i wykorzystaniu w edukacji technologii informacyjnych oraz międzyprzedmiotowe przygotowanie do studiowania, którego zadaniem jest wyposażenie studentów w umiejętność rozumienia prawa obowiązującego w Uczelni, prawa do własności intelektualnej i ochrony praw autorskich oraz podstaw ergonomii pracy, w tym nabycie umiejętności stosowania technik pracy umysłowej.

Na drugim roku studiów zaplanowano realizację podstawowego kanonu wykształcenia zawodowego, rozszerzającego treści programowe stanowiące wstęp do wybranych dziedzin nauki.Studenci poszerzają wiedzę psychologiczną, socjologiczną i filozoficzną. Aktualizują treści i nabywają umiejętności związane z różnymi dycyplinami nauk społecznych oraz subdyscyplinami pedagogiki.Treści programowe są uzupełnione przez przedmioty umożliwiające kreowanie postaw twórczych: psychopedagogika tówrczości  i trening twórczości.

Ostatni rok studiów zawodowych pozwala już na zaangażowanie studentów w próbę odważnego rozwiązywania skomplikowanych problemów codzienności pedagogicznej czy też projektowanie własnej aktywności zawodowej.

Tok studiów kończy przygotowanie i obrona pracy dyplomwej będącej autorskim studium wybranego zagadnienia teoretycznego.


Opisy Specjalności


Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia kierunku: Pedagogika o specjalności:

Profilaktyka i terapia pedagogiczna

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej. Posiada też wiedzę filozoficzną, socjologiczną
i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia procesów społecznych i edukacyjnych zachodzących we współczesnej rzeczywistości.

Absolwent posiada rzetelne przygotowanie zawodowe, umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze stymulacyjnym, wspomagającym i korekcyjno- kompensacyjnym z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Do trudności tych zaliczamy: trudności w nauce czytania i pisania, trudności w nauce matematyki, zaburzenia systemu uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, trudności w kontroli zachowania w sytuacjach zadaniowych typu szkolnego, zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i lateralizacji. Zajęcia z zakresu logopedii umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie wspomagania terapii zaburzeń mowy.

Absolwent zdobył podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy terapeutycznej i profilaktycznej. Uzyskuje przygotowanie do pracy na stanowiskach pedagogów i pedagogów-wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyczno-terapeutycznych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych. W trakcie kształcenia studenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. profilaktyki i terapii trudności w uczeniu się, profilaktyki niedostosowania społecznego i wczesnej interwencji, profilaktyki uzależnień oraz wybranych zakresów specjalistycznej terapii (socjoterapia, arteterapia). Absolwenci są przygotowani do: diagnozowania indywidualnych potrzeb i możliwości jednostki, tworzenia programów profilaktycznych oraz reedukacyjnych, prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkole oraz w placówkach pozaszkolnych.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w placówkach pedagogicznych, oraz
w instytucjach prowadzonych przez inne resorty, takich jak: świetlice, świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poradnie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży inne instytucje zajmujące się wieloaspektową terapią dzieci i młodzieży. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci studiów I stopnia realizują praktykę w wymiarze 8 tygodni– w łącznym wymiarze 320 godzin, w różnych placówkach i instytucjach pedagogicznych, w tym do wyboru: w świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w szkołach w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego, w placówkach oświatowych realizujących działania na rzecz dzieci z dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi, w placówkach prowadzących działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień na rzecz dzieci i młodzieży.


Praca Socjalna

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego. Posiada tez wiedzę filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia procesów społecznych i edukacyjnych zachodzących we współczesnej rzeczywistości.

Absolwent posiada rzetelne przygotowanie zawodowe, umiejętności komunikacji interpersonalnej, empatii, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i/lub kryzysowych. Zna źródła dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego. Posiada umiejętności przywracania oraz podtrzymywania właściwych interakcji jednostek ze środowiskiem lokalnym.

Absolwent zdobył podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy socjalnej
z ró
żnymi kategoriami podopiecznych, interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych, diagnozy jednostek oraz grup społecznych, współpracy z instytucjami środowiska lokalnego. Zna metody udzielania wsparcia osobom potrzebującym, potrafi rozpoznać i realizować właściwe formy pomocy i wsparcia w podmiotowym działaniu. Jest przygotowany do stosowania różnych metod, technik i środków interwencji socjalnej. Nabywa umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w placówkach i instytucjach pomocy społecznej, takich jak: domy pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych, samotnych matek, ofiar przemocy; w ośrodkach opiekuńczych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych; w organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych; w świetlicach środowiskowych; w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych; w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, w ośrodkach oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymieniony, problemom oraz w regionalnych ośrodkach polityki społecznej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci I stopnia realizują praktykę w wymiarze 8 tygodni– w łącznym wymiarze 320 godzin, w różnych placówkach i instytucjach pomocy społecznej, w tym do wyboru: w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, ośrodku pomocy społecznej, świetlicy, schronisku dla bezdomnych, ofiar przemocy.

 

Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia kierunku: Pedagogika o specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Nabył umiejętności specjalnościowe, związane organizowaniem procesu resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie oraz osób przestępczych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania działań opiekuńczych i wychowawczych w instytucjach resocjalizacyjnych i jednostkach penitencjarnych: sprawnie posługuje się warsztatem diagnostycznym w pracy resocjalizacyjnej, potrafi zaplanować i zrealizować zadania wychowawcze uwzględniając specyfikę zaburzeń wychowanka oraz całokształt jego sytuacji życiowej. W swojej pracy kieruje się zasadą indywidualizmu. Ma szeroką wiedzę na temat psychospołecznych mechanizmów powstawania zachowań dewiacyjnych – indywidualnych i społecznych, co pozwala mu opracować i wdrożyć działania profilaktyczne w odniesieniu do jednostki, jak i grupy społecznej. Umie sięgać po wiedzę naukową i wykorzystuje ją w interpretowaniu i szukaniu przyczyn trudności wychowawczych. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na swoją własną rolę zawodową. Jest świadomy konsekwencji negatywnych społecznych uprzedzeń, mechanizmu procesów naznaczania społecznego i roztacza wpływy na kształtowanie odpowiednich postaw społecznych zorientowanych na przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności zarządzania konfliktem w pracy wychowawczej oraz psychokorekcji zaburzeń w zachowaniu wychowanka. Sprawnie porusza się po prawno – społecznym systemie przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i przestępczości. Nie mniej ważną cechą Absolwenta jest umiejętność identyfikowania czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania zjawisku.

Absolwent zdobył kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą absolwentowi podjąć pracę resocjalizacyjną w środowisku otwartym, instytucjach opieki całkowitej i jednostkach penitencjarnych, przede wszystkim w takich jak: sądy (kuratorzy sądowi), kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, świetlice środowiskowe, placówki interwencyjne, ośrodki socjoterapii, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnień, instytucje resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (m. in. zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, jednostki penitencjarne), fundacje i stowarzyszenia.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci I stopnia realizują praktykę w wymiarze 8 tygodni – w łącznym wymiarze 320 godzin, która ma na celu praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze pedagoga resocjalizacyjnego.

 

Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia kierunku: Pedagogika o specjalności:

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Obok podstawowych treści programowych studiów pedagogicznych, program kształcenia na specjalności obejmuje dziedziny wiedzy i praktyki niezbędne do pracy z jednostkami i grupami społecznymi zagrożonymi patologiami społecznymi, w tym przede wszystkim wykolejeniem przestępczym oraz do projektowania i realizowania programów profilaktyki i prewencji społecznej. Absolwent posiada wysoki poziom znajomości problematyki kryminologicznej i kryminalistycznej oraz z zakresu prewencji kryminalnej, sprawnie porusza się po prawno – społecznym systemie przeciwdziałania patologiom społecznym i nieprzystosowaniu społecznemu. Posiada wiedzę na temat psychospołecznej sytuacji ofiary przestępstwa i jest wyposażony w umiejętności nawiązywania z nią kontaktu w sytuacji pomagania. Jest świadomy konsekwencji zjawiska wtórnej wiktymizacji ofiar i w swojej pracy zawodowej umie przeciwdziałać czynnikom ją powodującym. Umie rozwiązywać konflikty i zapobiegać ich negatywnym konsekwencjom poprzez sięganie po techniki negocjacyjne i mediację. Zna psychospołeczne uwarunkowania i objawy patologii i zagrożeń społecznych współczesnego świata na poziomie jednostki, grupy społecznej i państwa: uzależnienia, patologia rodzina, subkultury młodzieżowe, podkultura przestępcza, terroryzm, przestępczość zorganizowana i inne. Posiada wysoką wrażliwość w zakresie identyfikowania ryzyka powstawania powyższych negatywnych zjawisk i potrafi wykorzystywać określone instytucje i środki prewencyjne w celu hamowania i eliminowania niekorzystnych czynników ryzykogennych. Jest przygotowany do pracy w warunkach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego, swoich współpracowników i otoczenia społecznego. Zna strategie organizowania bezpiecznych warunków pracy, a także eliminowania niebezpieczeństw w sytuacji konfliktu czy zagrożenia.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą absolwentowi podjąć pracę z zakresu prewencji zagrożeń i patologii społecznych w szerokiej grupie profesji służb społecznych, zarówno z dziećmi i młodzieżą (policyjne izby dziecka, świetlice środowiskowe, placówki interwencyjne), jak i dorosłymi, między innymi: sądy (kuratorzy sądowi), ośrodki interwencji kryzysowej, jednostki penitencjarne (zakłady karne, areszty śledcze) stowarzyszenia i fundacje. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej w charakterze koordynatorów, twórców i realizatorów projektów profilaktycznych. Absolwent posada także niezbędne podstawy (wiedza merytoryczna, umiejętności i kompetencje) uprawniające go do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych bądź też specjalistycznych formach ochrony. Osobom już pracującym w tych instytucjach pozwoli na pogłębienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie nowych kompetencji.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci I stopnia realizują praktykę w wymiarze 8 tygodni – w łącznym wymiarze 320 godzin, która ma na celu praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy z zakresu prewencji patologii i zagrożeń społecznych.

Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia kierunku: Pedagogika o specjalności:

Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i historyczno-filozoficzną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczo- terapeutycznej z dzieckiem i dorosłym, z wadami i chorobami narządu ruchu lub niepełnosprawnym ruchowo. Nabył umiejętności specjalnościowe, związane z szeroko pojętym procesem terapeutycznego wspierania rozwoju dziecka oraz podtrzymywania kondycji fizycznej osób dorosłych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjologii i anatomii człowieka, patologii narządu ruchu, metodyki ćwiczeń fizycznych. Potrafi przeprowadzić proces wstępnej diagnozy stanu kondycji ruchowej dziecka i dorosłego, zaplanować i przeprowadzić ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. Zna techniki masażu klasycznego, przeprowadzi ćwiczenia ruchowe z osobą zaopatrzoną ortopedycznie.

Absolwent zdobył kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi (np. DPS-ach), sanatoriach, może prowadzić gimnastykę korekcyjną (po uzyskaniu dyplomu*) w ośrodkach terapii ruchem, na obozach rehabilitacyjnych, w przedszkolach integracyjnych, pracować jako pomoc opiekunów grup oraz w sklepach zaopatrzenia ortopedycznego. Może podjąć pracę w salonach SPA, salonach fitness, salonach kosmetycznych jako masażysta (po uzyskaniu dyplomu*).

* poza programem studiów, po uzyskaniu dyplomu licencjata, absolwent ma prawo przystąpić do, organizowanych w siedzibie Uczelni, dodatkowych egzaminów certyfikujących na „instruktora gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej” lub/oraz „masażysty w zakresie masażu klasycznego”. Egzaminy prowadzony jest przez uprawnione osoby.

 

Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia kierunku: Pedagogika o specjalności:

Doradztwo zawodowe i personalne

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną oraz specjalistyczną z zakresu pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w wyborze szkoły czy zawodu. Wyposażony jest w wiedzę o skutecznym doradztwie związanym z poruszaniem się na rynku pracy. Posiada też wiedzę filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia procesów społecznych i edukacyjnych zachodzących we współczesnej rzeczywistości.

Nabył umiejętności specjalnościowe, związane z szeroko pojętym doradztwem personalnym i zawodowym. Zna stosowane przez psychologów i socjologów, badania diagnostyczne, wykorzystywane na potrzeby doradztwa personalnego. Posiada umiejętności w zakresie: nawiązywania kontaktu z osobą oczekującą porady, dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości radzącego się. Jest wyposażony w kompendium wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw budowania modeli doradztwa, z zakresu teorii wyboru zawodu. Zna i potrafi zastosować metody pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w procesie wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji. Rozumie znaczenie aktywności zawodowej w życiu człowieka XXI wieku. Absolwent posiada aktualną wiedzą z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego, posiada umiejętności doradcze w zakresie wyborów edukacyjnych, określenia drogi rozwoju zawodowego. Wyposażony jest w kompendium wiedzy o programach europejskich wspierających doradztwo zawodowe.

Absolwent zdobył podstawowe kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy doradcy zawodowego i personalnego z różnymi kategoriami klientów – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Uprawniające do pracy w wyspecjalizowanych działach personalnych a także placówkach edukacyjnych, wychowawczych, które podejmują szeroko rozumiane działania w zakresie doradztwa zawodowego/personalnego. Jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy zawodowego i personalnego. Posiada przygotowanie do usprawniania własnego funkcjonowania w roli pedagoga doradcy zawodowego/personalnego, wykorzystywania wiedzy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawiać się w czasie wykonywania obowiązków zawodowych.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w charakterze doradcy zawodowego. Przygotowani są do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wyspecjalizowanych działach personalnych urzędów pracy, ośrodkach pomocy społecznej, firmach doradztwa zawodowego i personalnego, działach personalnych firm, w szkołach (w pracy pedagoga szkolnego, Szkolnych Ośrodkach Kariery). Posiadają praktyczne umiejętności z zakresu planowania kariery zawodowej dzieci, młodzieży i dorosłych, badania predyspozycji zawodowych i inne niezbędne w pracy doradcy zawodowego i personalnego.

Studenci I stopnia realizują praktykę w wymiarze 8 tygodni – w łącznym wymiarze 320 godzin, w różnych placówkach oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych i instytucjach zajmujących się doradztwem i poradnictwem zawodowym/personalnym.

 

Sylwetka Absolwenta studiów I stopnia kierunku: Pedagogika o specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Nabył umiejętności specjalnościowe, związane z szeroko pojętym procesem kształcenia dziecka w jego wczesnym okresie rozwojowym.

Sprawnie posługuje się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w zakresie edukacji przedszkolnej i młodszoszkolnej. Potrafi wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne i wspierające rozwój oraz rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.

Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Potrafi współdziałać z dzieckiem w procesie kształcenia, na rzecz jego aktywnego rozwoju oraz twórczego kreowania siebie I otaczającego świata. Sprawnie komunikuje się z dzieckiem I jego rodzicami. Potrafi planować I realizować swój dalszy rozwój zawodowy.

Absolwent zdobył kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy w profesji nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach 0- III. Jest przygotowany do pracy w szkolnictwie zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela. Może zatrudnić się zarówno w placówkach przedszkolnych, jak i szkolnych, publicznych, prywatnych, społecznych, czy też artystycznych- w obszarze pracy z dzieckiem. Może prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego, w szkołach specjalnych na terenie szpitala i sanatorium lub prowadzić indywidualną praktykę edukacyjną,

Przygotowanie zawodowe absolwentów tego kierunku studiów stwarza również możliwości zatrudnienia w charakterze pedagogów szkolnych i nauczycieli w świetlicy szkolnej czy terapeutycznej oraz w charakterze instruktorów zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studenci I stopnia realizują praktykę w wymiarze 8 tygodni – w łącznym wymiarze 320 godzin, która ma na celu praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela kształcenia zintegrowanego.